Protocollen
Om  de organisatie binnen de school, maar ook de zorg en begeleiding van onze leerlingen zo gestructureerd en geordend mogelijk te laten verlopen, zijn er protocollen opgesteld. Protocollen kunnen helpen bij het bepalen van de juiste stappen om te komen tot oplossingen. Ook op De Marke gebruiken we protocollen.
Een protocol is een gedragsovereenkomst, meestal in de vorm van een aantal uit te voeren stappen. Daarnaast zijn er ook richtlijnen en lijsten van afspraken en regels. Door deze schriftelijk vastgelegde afspraken proberen we duidelijkheid te scheppen en daardoor de samenwerking  tussen school, ouders en kind te vergroten.
 
De volgende protocollen zijn op De Marke aanwezig:
 1. Dyslexieprotocol
 2. Luizenprotocol
 3. Mediawijsheid
 4. Medicijngebruik en medisch handelen
 5. Onderwijskundig rapport
 6. Ouderbijdrage
 7. Pedagogisch klimaat (pestprotocol)
 8. Protocol weeralarm
 9. Regeling schorsen/verwijderen
 10. Rekenbeleidsplan
 11. Schoolveiligheidsplan
 12. Schoolverzuim (te laat komen)
 13. Sterfgevallen
 14. Stageprotocol
 15. Trakaties en uitdelen
 16. Vervoer
 17. Zorgplan
 
Ouders kunnen de protocollen en beleidsdocumenten inzien op school. Niet alle documenten staan op deze site. Mist u een onderwerp, neemt u dan contact met ons op.