Oudervereniging
De oudervereniging van De Marke biedt hulp bij diverse activiteiten in het dagelijkse schoolgebeuren.  Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld:
  • mede oganiseren van buitenschoolse activiteien zoals bijvoorbeeld kamperen bij school, vossenjacht o.i.d.
  • activiteit aan het eind van het schooljaar
  • viering van feesten en verjaardagen
  • hulp bij verkeersprojecten
  • beleggen van ouderavonden.
Het bestuur van de oudervereniging vergadert ongeveer 7 keer per jaar. Bij deze vergaderingen zijn per toerbeurt twee teamleden en de directeur aanwezig. In oktober/november wordt de algemene ledenvergadering georganiseerd, waarin verantwoording word afgelegd over de besteding van de gelden. De vergaderingen van de OV hebben een openbaar karakter en worden via het Schooljournaal van tevoren bekend gemaakt. Een kort verslag van deze vergadering vindt u op de website.

Om alle activiteiten te kunnen organiseren wordt een vrijwillige ouderbijdrage geïnd. De hoogte van de ouderbijdrage is op dit moment:
één kind               € 23,00                  
twee kinderen     € 39,00
drie kinderen      
€ 50,00
U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer: NL 71 INGB 0007 7881 33.    
Dit onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en de bijbehorende groep(en).
Het geld wordt beheerd door de penningmeester van de oudervereniging. Voor de schoolreizen krijgen de ouders een aparte factuur. Dit bedrag wordt niet betaald vanuit de vrijwillige ouderbijdrage.  

De oudervereniging van onze school bestaat uit de volgende personen: 
Mike Voges                                                          voorzitter 
Roely Rozema                                                     secretaris
Jacob Slenema                                                    penningmeester
Ellen Kunst
Roy Steendam
Yvonne Hulzebos
Klaas van Zonneveld
Anita Venekamp
Wietse Rozema
Mirjam van der Scheer
Fonny Rutgers