Ons onderwijs
De Marke  is een openbare basisschool. Onze school is toegankelijk voor alle kinderen ongeacht hun afkomst of levens­overtuiging.  De sfeer op school is veilig en ver­trouwd en we doen er alles aan om dit te bewa­ken. Kinderen moeten met plezier naar school gaan en elk kind moet tot zijn recht komen.
Ook maken we de kinderen duidelijk dat er regels gel­den in de maatschappij en dus ook in de school. Orde en regelmaat zorgen ervoor dat er ruimte en aandacht voor elk kind is. Natuurlijk wordt een kind weleens aangesproken op storend gedrag, maar we steken veel meer energie in het belonen van goed gedrag.

MISSIE
De Marke is een stabiele school waar kinderen elkaar accepteren en zich veilig voelen. Een school waar iedereen met plezier naar toekomt, een warme plek, waar elk kind tot zijn recht komt. De leerkracht begeleidt elk kind in zijn of haar ontwikkeling. Zij benadert het kind op een realistische en positieve wijze, waardoor de talenten, eigen aard en intelligentie worden ontdekt.

VISIE
De Marke stemt het onderwijs door vakmanschap zo goed mogelijk op het kind af.  Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen elkaar leren respecteren en vaardigheden verkrijgen om samen te werken.

De school biedt een uitnodigende en creatieve omgeving waar kinderen zich optimaal kunnen ontplooien.
Deze veilige plek wordt gecreëerd door onderling vertrouwen. Samen met de ouders begeleiden de leerkrachten de kinderen in hun ontwikkeling naar zelfvertrouwen, zelfkennis en sociaal positief gedrag.
 
De Marke staat voor vakmanschap, vertrouwen, verantwoordelijkheid en veiligheid, met de onderstaande pijlers:
Mens en maatschappij
Aandacht voor de talenten van het kind
Rust en regelmaat
Kunst en cultuur
Educatie ICT-vaardigheden, natuur en milieu


Op obs De Marke zijn we gericht bezig om een betere afstemming van het onderwijs op de behoefte van de leerlingen te realiseren. Het gaat daarbij om onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen en het werken aan een vorm van integrale leerlingenzorg. Dit leidt tot veranderingen in het klassenmanagement, het aanbod van de leerstof en de werkwijze van de leerkrachten.

De behoefte om ons onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de mogelijkheden van de leerlingen noemen wij adaptief onderwijs. Presteren naar vermogen.

Zorgverbreding en adaptief onderwijs worden vaak in één adem genoemd. Toch is er een tamelijk fundamenteel verschil aan te geven. Adaptief onderwijs betreft in principe alle leerlingen van de school en bij zorgverbreding bedoelen we de leerlingen met speciale behoeften. Hier gaat het dus hoofdzakelijk om het onderwijsaanbod van alle kinderen.

Om ons onderwijs zo adaptief mogelijk in te richten zijn we reeds enkele jaren bezig om de kinderen de ruimte te geven om een gedeelte van de dag zelfstandig te gaan werken. Dit stelt hoge eisen aan de pedagogische en onderwijskundige mogelijkheden van de school en het team. Hierbij moet gedacht worden aan efficiënte inzet van formatie, groepsgrootte, leerstofaanbod, leerlingkenmerken, instructie, effectieve inzet en aanbod van onderwijsleermaterialen, groepsindeling, extra ondersteuning enz. Adaptief onderwijs is in onze opvatting dan ook een samenhangend geheel van maatregelen, die ertoe moeten leiden dat de individuele leerling onderwijs ontvangt, dat zoveel mogelijk is afgestemd op zijn specifieke mogelijkheden, zodat hij wordt uitgedaagd om te presteren naar vermogen.

Onder zelfstandig werken verstaan wij de werkvorm waarbij de kinderen vanuit een bepaald leerstofaanbod, keuzemogelijkheden krijgen aangereikt om zelf te kunnen bepalen wanneer zij wat doen. De wijze waarop kinderen zelfstandig keuzes kunnen maken en zelfstandig kunnen gaan werken is per bouw verschillend.

Meer informatie vindt u in de notitie adaptief onderwijs en zelfstandig werken.