Ons onderwijs
Op obs De Marke zijn we gericht bezig om een betere afstemming van het onderwijs op de behoefte van de leerlingen te realiseren. Het gaat daarbij om onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen en het werken aan een vorm van integrale leerlingenzorg. Dit leidt tot veranderingen in het klassenmanagement, het aanbod van de leerstof en de werkwijze van de leerkrachten.

De behoefte om ons onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de mogelijkheden van de leerlingen noemen wij adaptief onderwijs. Presteren naar vermogen.

Zorgverbreding en adaptief onderwijs worden vaak in één adem genoemd. Toch is er een tamelijk fundamenteel verschil aan te geven. Adaptief onderwijs betreft in principe alle leerlingen van de school en bij zorgverbreding bedoelen we de leerlingen met speciale behoeften. Hier gaat het dus hoofdzakelijk om het onderwijsaanbod van alle kinderen.

Om ons onderwijs zo adaptief mogelijk in te richten zijn we reeds enkele jaren bezig om de kinderen de ruimte te geven om een gedeelte van de dag zelfstandig te gaan werken. Dit stelt hoge eisen aan de pedagogische en onderwijskundige mogelijkheden van de school en het team. Hierbij moet gedacht worden aan efficiënte inzet van formatie, groepsgrootte, leerstofaanbod, leerlingkenmerken, instructie, effectieve inzet en aanbod van onderwijsleermaterialen, groepsindeling, extra ondersteuning enz. Adaptief onderwijs is in onze opvatting dan ook een samenhangend geheel van maatregelen, die ertoe moeten leiden dat de individuele leerling onderwijs ontvangt, dat zoveel mogelijk is afgestemd op zijn specifieke mogelijkheden, zodat hij wordt uitgedaagd om te presteren naar vermogen.

Onder zelfstandig werken verstaan wij de werkvorm waarbij de kinderen vanuit een bepaald leerstofaanbod, keuzemogelijkheden krijgen aangereikt om zelf te kunnen bepalen wanneer zij wat doen. De wijze waarop kinderen zelfstandig keuzes kunnen maken en zelfstandig kunnen gaan werken is per bouw verschillend.

Meer informatie vindt u in de notitie adaptief onderwijs en zelfstandig werken.