Leerlingenraad
De leerlingenraad is een groep enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van onze school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school. In ons geval gaat het om leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8.

Opzet en organisatie van een leerlingenraad
Elke leerling van groep 5, 6, 7 en 8 kan zich kandidaat stellen. De leerlingenraad wordt zo samengesteld dat alle groepen in de leerlingenraad zijn vertegenwoordigd. De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt. De raad luistert daarbij naar de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. Daarnaast brengt de school (directie, leerkrachten) agendapunten in.
Thema’s voor de leerlingenraad kunnen bijvoorbeeld zijn:
  • praten over (de aanpassing van) schoolregels en er iets mee doen
  • een schoolfeest (Sinterklaas, Kerstmis, eindfeest) organiseren
  • de sfeer op school bespreken en verbeteren
  • de tevredenheid over (veranderingen in) de manier van lesgeven bespreken
  • initiatief nemen voor een actie in het kader van Actief Burgerschap, bijvoorbeeld een actie voor het milieu in en rond de school opzetten

De leerlingen vergaderen onder schooltijd. De raad vergadert 5 maal in een schooljaar. Een korte agenda wordt door de voorzitter en de secretaris gemaakt. De secretaris zorgt voor een beknopt verslag. De leerlingenraad kan advies geven aan de school of voorstellen iets te gaan organiseren. Er is wel steeds toestemming van de school nodig.

Na elke bijeenkomst van leerlingenraad en school wordt een kort verslag gemaakt, waarin de besproken punten, voorstellen, afspraken e.d. staan, dat wordt verspreid onder de groepen (3, 4, 5, 6, 7 en 8) en alle teamleden. Dit verslag wordt ook op de website van de school geplaatst.

Het verslag wordt bij het eerstvolgende teamoverleg besproken, waarna de teamleden eventuele besluiten nemen. De raad hoort binnen een week wat er is besloten.